Thikka movie team visits Cancer strike children at MNJ Hospital

Thikka  movie team visits Cancer strike children at MNJ Hospital